Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 06 lipca 2020 roku

Dotacje na prace konserwatorskie


Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego - do 15 września 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLIV/304/18 z dnia 18 października 2018 r. do 15 września można składać wnioski o dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.

Wnioski o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku przyjmowane są przez cały rok.

Wniosek o dotację powinien zawierać:

 • dane podmiotu ubiegającego się o dotację;
 • dane o zabytku;
 • opis zadania;
 • wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych;
 • dodatkowe uzasadnienie, wymagane w przypadku ubiegania się o kwotę przekraczającą 50% nakładów koniecznych;
 • dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy;
 • wykaz załączników do wniosku;
 • oświadczenia.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

OŚWIADCZENIE


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies