Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 04 grudnia 2018 roku

II sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

II sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

14 grudnia 2018 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez pana Mikołaja Rogalę.
 3. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z powiatem gostyńskim.
 5. Przyjęcie protokołu Nr I/18 sesji Rady Powiatu z 21 listopada 2018 r.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 7. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania Komisji Rewizyjnej,
 2. zmiany uchwały Nr I/9/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
 3. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 4. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 5. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 6. ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 7. zmiany Uchwały Nr XXVIII/248/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gostyński oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
 8. zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 9. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 10. zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
 12. wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Wnioski i informacje radnych.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies