Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 08 sierpnia 2018 roku

Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie


Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
 

- do 15 września 2018 r. -

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego nr XXXIX/289/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. ze zmianami do 15 września  można składać wnioski o dotację z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

Wnioski o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku przyjmowane są przez cały rok.

 

 Wniosek o dotację powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;
 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca położenia;
 3. decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 4. udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku;
 5. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 6. harmonogram oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót                 ze wskazaniem źródła ich finansowania;
 7. zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 8. pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają takiego pozwolenia;
 9. wykaz prac wykonanych w okresie pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek,
  z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
 10. informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych                   na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek;
 11. zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najem lub dzierżawa.

 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac             i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 

Formularz wniosku – Word

 

Formularz wniosku - PDF

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies