Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 20 września 2023 roku

LI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
LI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
28 września 2023 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/23 sesji Rady Powiatu z 31 sierpnia 2023 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku oraz omówienie sytuacji pomocy społecznej w 2023 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz omówienie sytuacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w 2023 r. i wykaz potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku.
 10. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Gostyńskiego.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  2. zmiany budżetu powiatu na 2023 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.
 12. Wnioski i informacje radnych.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Damian Walczak

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies