Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 07 marca 2024 roku

LVI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
LVI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
14 marca 2024 r., godz. 13:00


1.    Otwarcie i ustalenie quorum.
2.    Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr LV/24 sesji Rady Powiatu z 25 stycznia 2024 r.
4.    Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
5.    Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7.    Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2023 rok.
8.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2023 r.
9.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2023.
10.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2023.
11.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany budżetu powiatu na 2024 r.,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032,
c)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2023,
d)    zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
e)    zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego,
f)    udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego,
g)    przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030,
h)    określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2024 r.,
i)    rozpatrzenia skargi.
13.    Sprawozdania Komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego z działalności w roku 2024.
14.    Wnioski i informacje radnych.
15.    Oświadczenia radnych.
16.    Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Damian Walczak
 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies