Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 18 stycznia 2023 roku

Nabór na stanowisko ds. odpadów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Starostwo Powiatowe w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko ds. odpadów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Przyszły urzędnik powinien posiadać wykształcenie wyższe i minimum roczny staż pracy oraz znajomość wybranych aktów prawnych i umiejętność obsługi komputera. Nabór trwa do 31 stycznia 2023 r. do godz. 11.00.

Od przyszłego urzędnika wymaga się obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii oraz zdolności do czynności prawnych. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe oraz minimum roczny staż pracy. Ważna będzie także znajomość ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, o lasach, Prawa wodnego. Kandydat musi także posiadać biegłą umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.

Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności związanej z ochroną środowiska oraz 2-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej, a także rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, jak również umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Starostwa (ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, biuro nr 20), w zamkniętej kopercie,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu). Koperty powinny posiadać dopisek:,, Nabór na wolne stanowisko ds. odpadów”.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1769


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies