Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 03 czerwca 2019 roku

Posiedzenia komisji w czerwcu 2019 r.

Komisja Rewizyjna
4 czerwca 2019 r.

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 2/19 z dnia 12 marca 2019 r.
 5. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2018,
  2. sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.
 8. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Komisja Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
6 czerwca 2019 r.

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wizytacja Domu Dziecka w Bodzewie.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
18 czerwca r. o godz. 14:00

 

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenia porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 3/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
 5. Analiza subwencji oświatowej na rok 2019 pod kątem wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.
 6. Omówienie poziomu wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego
24 czerwca r. o godz. 14:00

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów:
  a) Nr 4/19 z dnia 26 marca 2019 r.
  b) Nr 5/19 z dnia 27 maja 2019 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2018 r.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 7. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu Gostyńskiego o stanie powiatu i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2018 r.,
  b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  c) zmiany budżetu powiatu na 2019 r.,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies