Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku

Posiedzenia komisji w czerwcu 2022 roku

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się
20 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 47/22 z dnia 19 maja 2022 roku.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2021.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 r.
 8. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2021 r. oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2021 r.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2021.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2021.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/283/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 rok.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego odbędzie się
20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 45/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
 2. Nr 46/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2021 r. oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2021 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2021.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/283/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pogorzela.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
I Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska odbędzie się
22 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 22/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Wachowiak Krzysztof

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies