Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku

Posiedzenia komisji w kwietniu 2021 roku

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 19 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów:
Nr 31/21 z 22 marca 2021 r.,
Nr 32/21 z 25 marca 2021 r.
5. Wizytacja Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 25/21 z dnia 11 lutego 2021 r.
  2. Nr 27/21 z dnia 23 marca 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2021,
  2. przekazania Gminie Borek Wlkp. kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2021,
  3. zmiany budżetu powiatu na 2021 r.,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 33/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
 7. Podsumowanie wizytacji w jednostkach oświatowych Powiatu Gostyńskiego.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 15/21 z dnia 23 marca 2021 r.
 5. Zaopiniowanie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego za 2020 r.
 6. Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Kierownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego w celu zapoznania się z informacją na temat zagrożeń ASF oraz ptasią grypą.
 7. Omówienie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies