Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 11 marca 2019 roku

Posiedzenia komisji w marcu 2019 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 12:30

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr 1/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
 4. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych w planie pracy na 2019 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 13:00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 4/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
 5. Wizytacja Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu zapoznania się z bieżącą działalnością oraz planami na przyszłość.
 6. Wizytacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w celu zapoznania się z informacją na temat funkcjonowania Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 18 marca 2019 r. o godz. 13:30

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 1/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu omówienia spraw związanych z ubezpieczeniem rolników i bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie.
 6. Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa w celu zapoznania się z informacją na temat przebiegu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Wspólne posiedzenie Komisji stałych
Rady Powiatu Gostyńskiego
odbędzie się dnia 26 marca 2019 r. o godz. 14:00

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 2/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
 2. Nr 3/19 z dnia 18 lutego 2019 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
 2. dostosowania nazw szkół policealnych prowadzonych przez powiat gostyński,
 3. przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021,
 4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025
 5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.
 6. zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019- 2027,
 8. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018.
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez powiat gostyński w 2018 r.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2018 r.
 3. Zaopiniowanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2018.
 4. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2018 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies