Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 21 września 2021 roku

Posiedzenia komisji we wrześniu 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjne
odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 12:00
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu (ul. Poznańska 200).

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 14/21 z dnia 20 maja 2021 r.,
  2. Nr 15/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.
 5. Wizytacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu i zapoznanie z informacją dotyczącą wykorzystanych środków wypłaconych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią coronavirusa.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Mikołaj Rogala

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r.
 5. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2020 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
 6. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2020 oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.
 7. Omówienie wyników audytu przeprowadzonego w SPZOZ w Gostyniu.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Mikołaj Rogala

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 27 września 2021 r. o godzinie 10:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 32/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gostyniu,
  2. zmiany Uchwały nr XXVII/214/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2021 r.,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. zmiany uchwały Nr XXVIII/228/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia,
  5. zmiany uchwały Nr XIII/107/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  6. zmiany budżetu powiatu na 2021 r.,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031.
 6. Zaopiniowanie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się 27 września 2021 r. tj. w poniedziałek o godz. 12:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 38/21 z 23 sierpnia 2021.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/214/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2021 r.
 6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników rekrutacji klas I. Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2021 /2022.
 7. Subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół.
 8. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w SPZOZ w Gostyniu.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies