Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 17 maja 2018 roku

Posiedzenie komisji w maju 2018 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 14:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
 • zmiany uchwały Nr XXXV/245/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)”,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2017,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 1. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2017 r.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2017 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2017 roku
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 11:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2017,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028
 1. Zaopiniowanie sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2017 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2017 roku.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej i Porządku Publicznego
odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 14:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • powołania Komisji Obchodów Jubileuszowych,
 • Powołania Komisji Statutowej.
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 12:30

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu Gostyńskiego w 2017 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies