Komunikaty

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 26 marca 2018 roku

Przystąp do służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.


Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek osiemnastu lat i wykształcenie wyższe magisterskie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.Czas trwania służby przygotowawczej to okres do sześciu miesięcy dla żołnierza kształcącego się na oficera; do pięciu miesięcy dla żołnierza kształcącego się na podoficera; do czterech miesięcy dla żołnierza kształcącego się na szeregowego. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższychoraz inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje.W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.


Opracowanie: WKU Leszno

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies