Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 18 marca 2019 roku

Spotkanie w sprawie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością


4 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Wśród obecnych znaleźli się między innymi przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i kilku lokalnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Akademia Samodzielności” oraz propozycję modelu usług społecznych. Trzecia część miała charakter warsztatowy – w kilku grupach pracowano nad sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w gminach powiatu gostyńskiego.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników spotkania sieciującego w Gostyniu: Sytuacja osób z niepełnosprawnością: rozwinięta baza instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością (PCPR,  7 OPS, 4 DPS-y, 2 ŚDS-y, 1 WTZ, 1 ZAZ, NGO’s, CIS, podmioty ekonomii społecznej, podmioty medyczne – potrzeba utworzenia zakładu pracy chronionej; konieczność zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością; potrzeba utworzenia usług asystenckich, mieszkań chronionych; konieczność poprawy dostępu do usług specjalistycznych; brak reprezentacji interesów na poziomie samorządu – pełnomocnika – problem ten dotyczy gmin całego powiatu; potrzeba utworzenia ŚDS dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; potrzeba utworzenia placówki dla osób z autyzmem; konieczność utworzenia internatu przy zespole szkół specjalnych.

Sytuacja opiekunów faktycznych: utrudniony dostęp do specjalistów; brak grup wsparcia dla opiekunów, brak miejsca na spotkania (warsztaty, szkolenia), konieczność zorganizowania opieki wytchnieniowej.

Przeszkody: trudności lokalowe, bariery prawne – często uniemożliwiające samorządom podejmowanie działań, będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami, brak połączeń transportowych między częściami powiatu, brak koordynacji między instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością; bariery architektoniczne w miejscach publicznych.

Rekomendacje ROPS: poprawa dostępu do wsparcia specjalistycznego – informator zawierający wykaz miejsc oferujących wsparcie specjalistyczne; utworzenie punktu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz stanowiska pełnomocnika burmistrza / wójta ds. osób z niepełnosprawnościami; utworzenie stanowiska asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (pilotaż, etat testowy).

Dalsza część współpracy zakłada:podpisanie deklaracji o zamiarze wdrożenia modelu i deklaracji partnerstwa między lokalnymi podmiotami, które będą zakładały wdrażanie modelu usług; monitorowanie wdrażania usług społecznych (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, inne).

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizuje Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.

Cel projektu będzie realizowany poprzez: treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu; doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies