Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 06 listopada 2018 roku

Środki na otwarcie działalności gospodarczej w dalszym ciągu dostępne

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu dysponuje środkami na otwarcie działalności gospodarczej w 2018 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu dysponuje środkami na otwarcie działalności gospodarczej w 2018 roku. O bezzwrotną dotację ubiegać się mogą osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gostyniu (dla których został ustalony II profil pomocy), mężczyźni dodatkowo muszą spełnić co najmniej jedno z kryteriów, tj. posiadać niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub status osoby długotrwale bezrobotnej lub ukończony 50 rok życia.

Środki finansowe przyznawane są w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Osoby zainteresowane otrzymaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panem Tomaszem Marciniakiem lub Panią Natalią Twardowską pod nr 65 572 33 67 wew. 32, bądź bezpośrednio w siedzibie PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. nr 211.

Koordynator projektu: Paulina Dudek, tel. 65 572 33 67 wew. 40


Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies