Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 21 marca 2019 roku

V Sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

V sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

28 marca 2019 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr III/19 sesji Rady Powiatu z 31 stycznia 2019 r.,
 2. Nr IV/19 sesji Rady Powiatu z 21 lutego 2019 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
 2. dostosowania nazw szkół policealnych prowadzonych przez powiat gostyński,
 3. przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021,
 4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025,
 5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
 6. zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019- 2027,
 8. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez powiat gostyński w 2018 r.
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2018 r.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2018 r.
 5. Wnioski i informacje radnych.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies