Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 22 maja 2019 roku

VII Sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
VII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
30 maja 2019 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr V/19 sesji Rady Powiatu z 28 marca 2019 r.,
 2. Nr VI/19 sesji Rady Powiatu z 25 kwietnia 2019 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gostyńskiego,
 2. zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Gostyniu,
 3. przekształcenia niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,
 4. nabycia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
 5. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminom: Gostyń, Borek Wlkp., Krobia, Piaski, Pępowo, Pogorzela i Poniec,
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
 8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2018,
 9. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 10. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok,
 11. zmiany budżetu powiatu na 2019 r.,
 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027,
 13. określenia liczby etatowych członków zarządu, z którymi nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
 1. Stanowisko Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. upamiętniające 20-lecie samorządu powiatowego.
 2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego w 2018 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2018 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 6. Wnioski i informacje radnych.
 7. Oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies