Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 13 sierpnia 2019 roku

Warsztaty dla rodziców i dzieci w Pogorzeli dobiegły końca


Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych. W cotygodniowych zajęciach grupowych w Pogorzeli, odbywających się w godzinach popołudniowych, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału, oraz rodzice skierowani na te warsztaty przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.

Celem projektu, w ramach którego odbywały się zajęcia, było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. Rodzice uczestniczący w warsztatach zwracali uwagę na ważne dla nich sprawy: – „W czasie zajęć uczyliśmy się m.in., jak radzić sobie ze złością, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi”.

Program warsztatów obejmował m.in. takie tematy: rozwijanie i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych; rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron; konflikt i jego znaczenie dla rodziny oraz konstruktywne sposoby jego rozwiązywania; sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; trudne aspekty rodzicielstwa i sposoby ich rozwiązywania; modele wychowawcze; wzmocnienia pozytywne i negatywne jako narzędzia wychowawcze; granice autorytetu i władzy rodzicielskiej; granice wewnętrzne i zewnętrzne w rodzinie; role w rodzinie, koalicje; komunikacja w grupie rodzinnej, umiejętność słuchania; dlaczego dzieci nie słuchają rodziców, czyli o znaczeniu grupy rówieśniczej; wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej; przekazanie rodzicom wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat koncepcji wychowania; integrujący aspekt miłości do dziecka i wymagań mu stawianych, potrzeb rozwojowych dziecka; znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka; uświadomienie rodzicom roli więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego przed zagrożeniami; planowanie i organizacja życia w domu z włączaniem w te zdania dzieci (planowanie wydatków, organizacja czasu wolnego, czas na zabawę i naukę – jak godzić?).

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.

Prowadzący zwracali też uwagę na niewłaściwe metody wychowawcze. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że – „Bicie dzieci, a nawet klapsy to wyraz złości, że nie umiem sobie poradzić z dzieckiem i oznaka braku cierpliwości. Nie tak powinno się wychowywać. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!”.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora), zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych. Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.

Warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego zorganizowały i poprowadziły Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pogorzeli, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Zajęcia warsztatowe odbywały się w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.

Udział w projekcie, dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu powiatu gostyńskiego, był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies