Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 24 października 2019 roku

XI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
31 października 2019 r., godz. 13:00

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Wręczenie wyróżnienia "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" panu Grzegorzowi Marszałkowi.
 4. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr IX/19 sesji Rady Powiatu z 29 sierpnia 2019 r.,
  2. Nr X/19 sesji Rady Powiatu z 10 września 2019 r.
  1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
  2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
   1. rozpatrzenia petycji,
   2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyniu,
   3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Grabonogu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grabonogu,
   4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krobi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krobi,
   5. zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,
   6. zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
   7. zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
   8. uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2020",
   9. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
   10. zmiany Uchwały Nr IX/74/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
   11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
   12. zmiany uchwały Nr VIII/70/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
   13. zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
   14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
  1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej na obszarze województwa z uwzględnieniem powiatu gostyńskiego w 2018 r.
  2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2019 r.
  3. Wnioski i informacje radnych.
  4. Oświadczenia radnych.
  5. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies