Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 24 lipca 2020 roku

XIX sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XIX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
27 lipca 2020 r., godz. 13:00

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XIX sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową.

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

  1. Otwarcie i ustalenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XVII/131/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
  2. zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028,
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  1. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Gostyńskiego

/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies