Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 05 września 2018 roku

XLII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XLII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

13 września 2018 r., godz. 16:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/18 sesji Rady Powiatu z 21 czerwca 2018 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V),
 • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
 • nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 • wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych w uchwale nr XX/179/12 Rady Powiatu Gostyńskiego,
 • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2018 r.
 2. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2017 r.
 3. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu o realizacji zadań za 2017 r. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy.
 7. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies