Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 22 kwietnia 2020 roku

XVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

XVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

28 kwietnia 2020 r., godz. 13:00

 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XVII sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową.

 

 

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr XV/20 sesji Rady Powiatu z 20 lutego 2020 r.
 2. Nr XVI/20 sesji Rady Powiatu z 19 marca 2020 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia odpowiedzi na skargę,
 2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 4. nabycia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
 5. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028,
 7. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019,
 8. odwołania członka zarządu,
 9. wyboru członka zarządu,
 10. określenia liczby etatowych członków zarządu, z którymi zawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru,
 11. zmiany uchwały Nr II/11/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
 12. zmiany uchwały Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 13. zmiany uchwały Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
 14. zmiany uchwały Nr I/9/18 z dnia 21 listopada w sprawie powołania Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
 1. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2019 r.
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2019.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
 5. Wnioski i informacje radnych.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Powiatu Gostyńskiego

/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies