Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 17 listopada 2020 roku

XXIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
26 listopada 2020 r., godz. 13:00

 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XXIII sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/20 sesji Rady Powiatu z 29 października 2020 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 2. powołania Komisji Statutowej,
 3. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
 4. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
 5. zmiany uchwały Nr XVII/130/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 6. zmiany Uchwały Nr XVII/131/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 7. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego za rok szkolny 2019/2020.
 2. Wnioski i informacje radnych.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies