Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 17 marca 2021 roku

XXVII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

XXVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
25 marca 2021 r., godz. 13:00

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową na kanale YouTube Powiatu Gostyńskiego.

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI sesji Rady Powiatu z 15 i 16 lutego 2021 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Chwałkowie,
 2. zmiany uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu gostyńskiego,
 3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania 2021,
 4. udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pępowo,
 6. zmiany budżetu powiatu na 2021,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031,
 8. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019.
 1. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego w 2020 r.
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w 2020 r.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2020 r.
 4. Wnioski i informacje radnych.
 5. Oświadczenia radnych.
 6. Zakończenie.

  Przewodniczący
  Rady Powiatu Gostyńskiego
  /-/ Alfred Siama
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies