Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 22 kwietnia 2021 roku

XXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

XXVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
29 kwietnia 2021 r., godz. 13:00

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową na kanale YouTube Powiatu Gostyńskiego.

 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/21 sesji Rady Powiatu z 25 marca 2021 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2021,
  2. przekazania Gminie Borek Wlkp. kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2021,
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
  4. zmiany budżetu powiatu na 2021 r.,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń (łącznik),
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia (rewitalizacja),
  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia.
 8. Stanowisko Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie pisma z dnia 22 marca 2021 dotyczącego udzielonej odpowiedzi przez Dyrektor SPZOZ w Gostyniu.
 9. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego w 2020 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
 11. Wnioski i informacje radnych.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies