Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 15 czerwca 2022 roku

XXXIX sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXXIX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

23 czerwca 2022 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII sesji Rady Powiatu z 28 kwietnia 2022 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu Gostyńskiego o stanie powiatu:
  1. przedstawienie raportu o stanie powiatu,
  2. debata nad raportem o stanie powiatu,
  3. udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, Biurze Zamówień Publicznych oraz Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 rok,
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiemu za 2021 r.,
  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2021,
  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2021,
  6. zmiany Uchwały nr XXXVII/283/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
  7. udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pogorzela,
  9. zmiany budżetu powiatu na 2022 r.,
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
 9. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2021 r. oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2021 r.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 r.
 14. Wnioski i informacje radnych.
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies