POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Jednostki organizacyjne

Domy Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Dyrektor: Agnieszka Jackowiak

adres: Chumiętki 22, 63-840 Krobia
tel: +48 65 571 17 17, +48 65 572 79 76
fax: +48 65 571 17 17
e-mail: dps-chumietki [at] gostyn.pl
strona www: http://www.dpschumietki.com.pl/

Dom powstał w 1952 r., przeznaczony jest dla osób przewlekle i somatycznie chorych. Przedmiotem jego działania jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.


Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
Dyrektor: Ryszard Janaszak

adres: Chwałkowo 74, 63-840 Krobia
tel: +48 65 571 17 06
fax: +48 65 571 19 53
e-mail: dps-chwalkowo [at] gostyn.pl
strona www: http://www.dps-chwalkowo.bip.net.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie istnieje od 1958 r., posiada 87 miejsc i jest przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, w którego skład wchodzi również psycholog i psychiatra. Dom prowadzi terapię oraz rehabilitację w pracowniach i gabinetach.


Dom Pomocy Społecznej w Rogowie
Dyrektor: Renata Wojda

adres: Rogowo 24, 63-840 Krobia
tel: +48 65 571 11 06fax: +48 65 571 10 14
e-mail: dpsrogowo [at] poczta.onet.pl, dps-rogowo [at] gostyn.pl
strona www: http://www.dpsrogowo.nbip.pl

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie istnieje od 1950 r., posiada 97 miejsc i jest przeznaczony dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Mieści się w budynkach spełniających określone przepisami standardy, które to budynki położone są w otulinie zabytkowego parku. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym w ramach budowy koalicji społecznej przeciw wykluczeniu i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Dysponuje kompetentną, wykształconą i doświadczoną kadrą działającą na rzecz osób przebywających w Domu.


Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie  
Dyrektor: Grażyna Wira

adres: Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.
tel/fax: +48 65 571 66 83
e-mail: dps-zimnowoda [at] gostyn.pl
strona www: http://www.dps-zimnowoda.pl

Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczy usługi bytowe, zdrowotne, pielęgnacyjne oraz edukacyjne dla mieszkańców.

Szkoły Ponadgimnazjalne i Specjalne


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
Dyrektor: Danuta Niedzwiedzińska
Wicedyrektor: Anna Szulc-Giezek

adres: ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń
tel/fax: +48 65 572 02 92
e-mail: logostyn [ at] logostyn.pl
strona www: http://www.logostyn.pl
 
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wchodzi:

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W Liceum dla młodzieży uczy się aktualnie 420 uczniów w 16 oddziałach. Do dyspozycji uczniów są 24 sale lekcyjne (w tym gabinet chemiczny, geograficzny, biologiczna, dwa fizyczne) oraz dwie pracownie komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, a także pełnowymiarowa hala sportowo-widowiskowa.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
Dyrektor: Krzysztof Perdon
Wicedyrektor: Iwona Ostach
Kierownik szkolenia praktycznego: Maciej Jakubczak

adres: Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
tel: +48 65 571 12 21
fax: +48 65 573 86 26
e-mail: zsoizkrobia1 [at] wp.pl
strona www: http://www.zsoiz-krobia.edu.pl
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi jest szkołą ponadgimnazjalną istniejącą od 1997 r. W skład zespołu wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Centrum Kształcenia zawodowego,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: bardzo dobrze wyposażone klasopracownie, halę widowiskowo-sportową, laboratorium chemiczne, pracownię technologii żywienia, aulę i sklepik szkolny. ZSOiZ w Krobi współpracuje od kilku lat ze szkołami partnerskimi w Bad Wörishofen w Niemczech oraz Liceum Technicznym w Kijowie. Uczniowie i nauczyciele osiągają sukcesy edukacyjne potwierdzone przez wyniki egzaminów i ewaluacji zewnętrznych.


Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
Dyrektor: Agnieszka Sadzka
Wicedyrektor: Ewa Bayer
Kierownik szkolenia praktycznego: Magdalena Wawrzyniak
Kierownik internatu: Anna Kuflińska

adres: Grabonóg 63, 63-820 Piaski
tel/fax: +48 65 573 91 46
e-mail: sekretariat [at] grabonog.pl
strona www: http://www.grabonog.pl

W skład zespołu wchodzą:

 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Kursy kwalifikacyjne.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
Dyrektor: Izabela Paszkowiak
Wicedyrektor: Maria Marciniak

adres: Brzezie 33,63-800 Gostyń
tel/fax: +48 65 572 11 66
e-mail: zss-brzezie [at] xl.wp.pl
strona www: http://www.zssbrzezie.win.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu jest jednostką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
Dyrektor: Maciej Marcinkowski
Wicedyrektor: Jacek Kasperski
Wicedyrektor: Agata Hamrol

adres: ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń
ul. Poznańska 1b, 63-800 Gostyń 
tel: +48 65 572 05 94 tel: +48 65 575 17 08
e-mail:sekretariat [at] zsz-gostyn.com.pl 
strona www: http://www.zsz-gostyn.com.pl

W skład zespołu wchodzą:

 • Technikum,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Jesteśmy nowoczesną szkołą, systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną dostosowując ją do wymogów aktualnego rynku pracy, stosujemy nowatorskie rozwiązania programowe, kształcimy modułowo, stale unowocześniamy bazę dydaktyczną, uczymy w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych i przedmiotowych. Nauczyciele, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijają umiejętności pedagogiczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dyrektor: Mirosław Sobkowiak
 
adres: ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
tel./fax +48 65 572 75 28
e-mail: pcpr [at] gostyn.pl
strona www: www.gostyn-pcpr.info
 
PCPR w Gostyniu realizuje zadania z obszaru polityki społecznej powiatu określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i innych przepisach prawa.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu

Dyrektor: Krystyna Piasecka 
Wicedyrektor: Marzena Bojańska
 
adres: ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
tel/fax: +48 65 572 06 97, +48 65 572 31 77
e-mail: poradnia [at] poradniapp.gostyn.pl
strona www: www.poradniapp.gostyn.pl/
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu swoją pomocą obejmuje dzieci i młodzież uczącą się z terenu powiatu gostyńskiego.
Główne zadania realizowane przez psychologów, pedagogów, logopedów to diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, rozpoznawanie ryzyka dysleksji, doradztwo zawodowe, terapia. Z pomocy poradnia korzystają zarówno dzieci szczególnie uzdolnione, jak i niepełnosprawne. Dla nich organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia specjalistyczne. Zespoły orzekające działające przy poradni orzekają w sprawach związanych z kształceniem, edukacją i funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym. Szeroka współpraca ze szkołami i przedszkolami dotyczy zarówno rozwiązywania indywidualnych problemów ucznia, jak i działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dom Dziecka w Bodzewie

Dyrektor: Karolina Dolata
 
adres: 63-820 Piaski, Bodzewo 64
tel/fax: +48 65  573 01 23, +48 65 573 01 24, 607 540 696
e-mail: ddbodz [at] interia.pl
 
Dom Dziecka w Bodzewie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu socjalizacyjnego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Placówka ma charakter koedukacyjny i przeznaczona jest dla 30 wychowanków.

Dom Dziecka w Gostyniu

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Bodzewie: Karolina Dolata
 
adres: 63-800 Gostyń, ul. ks. Franciszka Olejniczaka 12a
tel: 607 540 850
e-mail: ddbodz [at] interia.pl

Dom  Dziecka  w  Gostyniu  jest  placówką  opiekuńczo-wychowawczą typu  socjalizacyjnego. Placówka zapewnia całodobową  opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Do placówki przyjmowane są dzieci w sytuacji braku możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych ważnych względów umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nie jest zasadne. Placówka ma charakter koedukacyjny i przeznaczona jest dla 10 wychowanków.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Dyrektor: Karolina Dolata
 
adres: 63-820 Piaski, Bodzewo  64
tel/fax: +48 65 573 01 23
e-mail: copow [at] interia.pl
 
Centrum zapewnia pełną i wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną, organizacyjną i socjalną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • Domu Dziecka w Bodzewie,
 • Domu Dziecka w Gostyniu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie

Kierownik: Swietłana Figiel
 
Adres: Chwałkowo 74, 63-840 Krobia
tel: 532 535 447, fax +48 65 571 19 53
e-mail: sdschwalkowo [at] gostyn.pl
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie jest jednostką organizacyjna powiatu gostyńskiego. Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad lokalnym. W chwili obecnej obejmuje zasięgiem gminy Gostyń, Krobię, Pępowo i Poniec. ŚDS w Chwałkowie przeznaczony jest dla osób pełnoletnich z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek liczy 35 uczestników. Celem działania Ośrodka jest pomoc w dostępie i załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych i życiowych. Służą temu treningi umiejętności interpersonalnych, funkcjonowania w codziennym życiu oraz spędzania czasu wolnego, zmierzające do zatrudnienie i usamodzielnienia uczestnika.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Kierownik: Paulina Maćkowiak
 
adres: 63-860 Pogorzela, ul. Rynek 1
tel: 609 328 687 (księgowość: +48 65 573 01 23)
e-mail: mss_pogorzela [at] interia.pl
 
Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej o zasięgu ponadgimnazjalnym, przeznaczoną dla 45 wychowanków. Miejscem wykonywania działalności przez Młodzieżową Świetlicę Środowiskową w Pogorzeli są:

 • w Gostyniu - Zespół Szkół Zawodowych, ul. Poznańska 1b,
 • w Krobi - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 27,
 • w Pogorzeli, ul. Rynek 1.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Dyrektor: Justyna Krzyżostaniak
Zastępca Dyrektora: Andrzej Czupryński
 
adres: 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200
tel: +48 65572 33 67, +48 65572 33 68, +48 65572 30 78
e-mail: pogo [at] praca.gov.pl
strona www: http://www.pup.gostyn.pl/
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego.
Zgodnie z Art. 34 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzi pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia:

 • świadczy usługę poradnictwa zawodowego,
 • umożliwia udział w zajęciach klubu pracy,
 • inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznaje i wypłaca dodatki szkoleniowe i stypendia
 • inicjuje i dofinansowuje tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
 • inicjuje oraz finansuje w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy,
 • inicjuje i realizuje projekty lokalne, przyznaje i wypłaca zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies