POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Nie dali wiary Staroście

Sprostowanie artykułu z dnia 04.07.2016 r.
Czwartek, 25 sierpnia 2016 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Gazecie Gostynskiej/Tygodnik Lokalny informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) zwróciłem się w dn. 08.07.2016 r. o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartego w Gazecie Gostynskiej/ Tygodnik Lokalny z dnia 04.07.2016 r. pt. „Nie dali wiary staroście” o następującej treści:

W artykule pt. „Nie dali wiary staroście” została zawarta nieprawdziwa informacja, że: (starosta) „Nie podał jednak, ile wynosi obecne zadłużenie powiatu. Takich informacji nie można też znaleźć na BIP Starostwa Powiatowego w Gostyniu. W zakładce „dług publiczny” odnajdujemy tylko dane z 2009 roku.”

Informacja o długu publicznym jest umieszczana w zakładce „Mienie powiatu i gospodarka finansowa” - „Wykonanie budżetu” - „Sprawozdanie z wykonania budżetu - roczne, półroczne”. Znajdują się tam informacje z wykonania budżetu od roku 2005 do 2015.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 28.882.382,00 zł. W porównaniu do roku 2014 zmniejszyło się o kwotę 3.046.960,00 zł. Jest to najwyższy spadek zobowiązań w historii powiatu.

Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 1) zwróciłem się z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze tygodnika.

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies