INWESTYCJE

Fakty powiatowe facebook Youtube

Partnerstwo publiczno-prywatne

Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa  publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne to szansa na przebudowę w krótkim czasie prawie 30 km dróg powiatowych na terenie gmin: Gostyń, Krobia, Piaski i Pępowo. Przedsięwzięcie warte jest prawie 18 mln złotych i jest możliwe dzięki współpracy z gminami oraz partnerem prywatnym.

Dzięki modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na remont ma szansę 29,391 km dróg powiatowych, z czego na obszarze gminy Gostyń 4,258 km, na ternie Gminy Krobia 15,092 km, na ternie gminy Piaski 4,745 km, i na ternie gminy Pępowo 5,296 km. Roboty będą obejmować położenie masy bitumicznej na istniejących drogach, wyrównanie profili dróg oraz uzupełnienie poboczy. Wykonywane będą także roboty brukarskie związane z wymianą krawężników. Na niektórych odcinkach zostaną wykonane chodniki i kanalizacja deszczowa. Przewiduje się, że prace będą realizowane w okresie od 2018 do 2019 roku na takich odcinkach dróg powiatowych jak: pomiędzy Krobią a Domachowem, pomiędzy Krajewicami, Ziółkowem i Rębowem, Krobią Starą a Domachowem, Ludwinowem a Kościuszkowem i pomiędzy Ludwinowem, Sułkowicami a Wymysłowem. Modernizacji zostaną poddane także fragmenty dróg: od Domachowa do Rębowa, od Wymysłowa do Żychlewa oraz odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 434 do miejscowości Krajewice.

Przedmiotem PPP ma być wspólna realizacja przedsięwzięcia przez podmiot publiczny, czyli powiat gostyński i partnera prywatnego czyli firmę prywatną. Na mocy podpisanej umowy zadaniem wyłonionego w przetargu przedsiębiorstwa będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Wykonanie robót przewidziane jest w latach 2018 - 2019. Poza tym, począwszy od 2019 do 2029 firma (partner prywatny) pełnić będzie też obowiązki w zakresie zarządzania drogami, tzn. sprzątania, koszenia traw i ścinki poboczy, odśnieżania oraz bieżących napraw.

Wkładem własnym do przedsięwzięcia jest, przygotowana przez samorząd powiatowy koncepcja przebudowy i modernizacji dróg oraz przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego. Ponadto w okresie 11 lat powiat będzie płacił przedsiębiorstwu tzw. „opłatę za dostępność”, co stanowi wynagrodzenie za zarządzanie i utrzymywanie przebudowanych dróg.

Akces do projektu wyraziły cztery gminy powiatu gostyńskiego (gmina Gostyń, Krobia, Pępowo i Piaski). Wszystkie pokryją z własnych budżetów 50% kosztów modernizacji dróg na własnym terenie. Resztę sfinansuje powiat gostyński.

Wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 17.722.086,00 zł. Stanowi ona łączne koszty związane z przeprowadzeniem przebudowy dróg oraz ich utrzymaniem w latach od 2019 do 2029.  

Jeżeli procedura wyboru partnera prywatnego zakończy się powodzeniem i zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, to w ciągu zaledwie dwóch lat wyremontowanych zostanie prawie 30 km dróg. Mieszkańcy zyskają nowe, bezpieczne trakty w krótkim czasie. Bez zaangażowania partnera prywatnego, taki szybki postęp prac wiązałby się z koniecznością wzięcia przez powiat wysokich kredytów, a przedsięwzięcie obejmujące 30 km dróg byłoby realizowane w okresie co najmniej kilkunastu lat. Partnerstwo publiczno- prywatne stanowi także ważną alternatywę dla kończących się środków unijnych na przebudowę dróg rozwój sieci drogowych.

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

www.ppp.gov.pl

„Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP”. Łącznie planowanych do modernizacji jest: 29,391 km dróg  na terenie powiatu gostyńskiego.

Mapa dróg przeznaczonych do modernizacji.

Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego oraz zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego"

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies