Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 25 września 2023 roku

Informacje dotyczące umieszczenia materiału wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej


Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga zezwolenia (decyzji administracyjnej) zarządcy tej drogi tj. – Zarządu Powiatu Gostyńskiego, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego.

Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczana będzie kara pieniężna.

Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane.

Zgodnie z art. 109 ustawy - Kodeks wyborczy, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (§ 1). Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (§ 2) oraz podlegają ochronie prawnej (§ 3). Przepis art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że cyt.: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”.

Pojęcie reklamy zdefiniowano w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, który brzmi, cyt.: „reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest związany z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego . Zatem jego umieszczenie w pasie drogowym, bez względu na nośnik, tj. czy jest nim urządzenie obce, czy urządzenie (obiekt) związany z zarządzeniem drogami i potrzebami ruchu, zależy od zgody zarządcy drogi.

W związku powyższym, umieszczenie w pasie drogowym tego typu reklam wymaga wcześniejszego uzyskania:

  • Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej;
  • Zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym lub zajęcie pasa ruchu drogowego składa się do Zarządu Powiatu Gostyńskiego listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń lub w osobiście w Wydziale Komunikacji i Dróg – Referacie ds. Dróg ul. Poznańska 200 63-800 Gostyń (tel. 65575 19 65).

Przypominamy także, że ,materiały wyborcze nie mogą być umieszczane:

  • W obrębie oddziaływania skrzyżowania,
  • na znakach drogowych,
  • wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego,
  • w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Podkreślamy także, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”.

W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi powiatowej, że dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies