Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 28 października 2020 roku

Kwarantanna i izolacja domowa – najważniejsze zasady


Izolacja domowa

Jeżeli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny, właściwe laboratorium umieści taką informację w systemie EWP. Do systemu ma dostęp m.in. sanepid, ZUS oraz policja. Wynik testu widoczny jest także dla lekarza rodzinnego, który zlecał badania oraz  pacjenta – za pomocą Internetowego Konta Pacjenta.

Lekarz rodzinny powinien niezwłocznie poinformować o wyniku badania. On również decyduje, czy pacjent w czasie izolacji może przebywać w domu, izolatorium, czy wymaga hospitalizacji. Jeśli osoba zakażona będzie przebywać w domu, lekarz rodzinny za pomocą systemu gabinet.gov.pl poinformuje o tym powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem od dnia uzyskania pozytywnego testu jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Trwa ona 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy covid-19. Jeśli w czasie izolacji objawy wystąpią, lekarz rodzinny postanawia o jej przedłużeniu. Wówczas jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

O zakończeniu izolacji szpitalnej oraz w izolatorium decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może wystąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Jeżeli test na obecność koronawirusa wykonywany był komercyjnie, a wynik jest dodatni, należy poddać się izolacji domowej i jak najszybciej skontaktować się  z lekarzem rodzinnym.

Kwarantanna

W przypadku bezpośredniego kontaktu z zakażonym, osoba taka trafia na obowiązkową, 10-dniową kwarantannę. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych. W przypadku, gdy w czasie odbywania kwarantanny wystąpią objawy choroby, należy zwrócić się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie na wykonanie testu. Może także postanowić o przedłużeniu izolacji. Jej zakończenie przypada nie szybciej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia niepokojących objawów.

Nieobecność w pracy

Według najnowszych przepisów, osoba objęta kwarantanną lub izolacją domową nie otrzyma pisemnej decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informacje są przetwarzane elektronicznie. Dostęp do systemu EWP ma również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia dane pracodawcy na profilu informacyjnym płatnika składek. 

W przypadku zachorowania na koronawirusa, lekarz rodzinny wystawi zwolnienie chorobowe, które będzie podstawą do wypłaty świadczeń.

Osoby objęte kwarantanną lub izolacją domową po jej zakończeniu (w terminie 3 dni roboczych) składają pisemne oświadczenie u pracodawcy potwierdzające jej odbycie. Musi ono zawierać dane pracownika (imię i nazwisko, PESEL), datę rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji domowej oraz podpis. Na tej podstawie pracodawca zwraca się do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji, zawartych w oświadczeniu. Wówczas pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty świadczeń.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu na podstawie danych pozyskanych od PPIS


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies