Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 21 marca 2023 roku

Nabór na stanowisko pomocnicze w Wydziale Finansów


Starostwo Powiatowe w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze w Wydziale Finansów. Od przyszłego pracownika wymaga się m.in. wykształcenia średniego oraz półrocznego stażu pracy. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem płac. Nabór trwa do 31 marca 2023 roku.

Kandydat na stanowisko pomocy administracyjnej powinien posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nieposzlakowaną opinię, wykształcenie średnie, minimum półroczny staż pracy. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe i roczny staż pracy na stanowiskach związanych z rozliczaniem płac, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa.

 Konieczna jest także znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracowniczych planach kapitałowych oraz kodeks pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – do dnia 31 marca 2023 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu).Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13790&fbclid=IwAR3oQV_A0sjgNetoBG6DyzuYT_c6r_vdjXuB3XvMXkTSYhVOsQ4rzt6zSKI


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies