Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 25 stycznia 2024 roku

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi.


Zarząd Powiatu Gostyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi.

Od przyszłego kierownika wymaga się m.in.  posiadania wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej i co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nabór trwa do 15.02.2024 roku do godziny 11.00

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nieposzlakowaną opinię, minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy m.in. psychologia, psychiatria, pedagogika, nauki o rodzinie, praca socjalna. Ponadto posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz znać ustawy: o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność pracy
w zespole i rozwiązywania konfliktów szczególnie wśród osób
z niepełnosprawnościami, sprawna i efektywna organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań, systematyczność. Walorem będzie również umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, zaangażowanie, kreatywność i umiejętność planowania pracy i koordynacji działań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – do dnia 15.02.2024 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu). Zamknięta koperta powinna zawierać dopisek: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik ŚDS w Krobi”. Szczegółowe informacje znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=14054&fbclid=IwAR06Ubm0f7gnMRsRoS60lO0Zr7v3C3Yg5SUniPwK3CJq45PIQYZfwW_y7Mo


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies