Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 19 maja 2023 roku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa


Starostwo Powiatowe w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa. Od przyszłego urzędnika wymaga się m.in. minimum wykształcenia średniego technicznego o specjalności architektura lub budownictwo. Nabór trwa do 2 czerwca 2023 r.

Kandydat na stanowisko ds. budownictwa kubaturowego powinnien posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nieposzlakowaną opinię, minimum wykształcenie średnie techniczne o specjalności architektura lub budownictwo oraz biegłą umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office. Dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności architektura lub budownictwo, 4-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa, a także prawo jazdy kategorii B.

Konieczna jest także znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo budowlane i przepisy wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – do dnia 02.06.2023 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu). Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1769&fbclid=IwAR0ZLVeCVRJHghiHdlX7uLln6ot-BV-na-alty7HufXfqklxFGiYQ1GtemY


Opracowanie: PCPR w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies