Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 19 kwietnia 2023 roku

Posiedzenia komisji w kwietniu 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
12 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 zdalnie.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 30/23 z dnia 20 marca 2023 r.
 5. Przyjęcia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Gostyniu w 2022 roku.
 6. Wniosek w sprawie dofinansowania utworzenia nowej sali komputerowej i rozbudowy stanowisk w istniejących pracowniach komputerowych w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.
   

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Tomasz Skibicki

 

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
24 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 59/23 z dnia 13 marca 2023 r.,
 2. Nr 60/23 z dnia 20 marca 2023 r.
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.
   

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 14:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 49/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
 2. Nr 50/23 z dnia 20 lutego 2023 r.,
 3. Nr 51/23 z dnia 20 marca 2023 r.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies