Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 15 lutego 2023 roku

Posiedzenia komisji w lutym 2023 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się

20 lutego 2023 r. o godzinie 13:00

 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 56/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.,
 2. Nr 57/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2022 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023-2029.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
 5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2022.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji

i Rozwoju Gospodarczego

odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godzinie 14:00

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023-2029.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
 6. Zaopiniowanie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2022.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Ciołkowie.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pogorzela.
 12. Zapoznanie z Uchwałami Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie:
 1. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Powiatu Gostyńskiego,
 2. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gostyńskiego.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
   

Przewodniczący Komisji

Budżetu, Inwestycji

i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony

Środowiska odbędzie się

21 lutego 2023 roku o godz. 13:00

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 27/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.,
 2. Nr 28/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.
 1. Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Tomasz Skibicki

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies