Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 09 maja 2023 roku

Posiedzenia komisji w maju 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 11 maja 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a)    Nr 27/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
b)    Nr 28/23 z dnia 23 lutego 2023 r.
5.    Rozpatrzenie:
a)    sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok,
b)    sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za 2022 rok,
c)    informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 18 maja 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu.
5.    Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala


Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
22 maja 2023 r. o godzinie 13:00 w Domu Dziecka w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 61/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.
5.    Wizytacja w Domu Dziecka w Gostyniu.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies