Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 06 września 2022 roku

Posiedzenia komisji w wrześniu 2022 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się

7 września 2022 roku o godz. 9:30 w sali posiedzeń

Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztofa Wachowiaka z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
5. Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gostyniu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Skibicki Tomasz

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 19 września 2022 roku o godz. 13:00

w SPZOZ w Gostyniu, w ZOL w Gostyniu oraz na sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 23/22 z dnia 26 maja 2022 roku.
5. Wizytacja w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
6. Wizytacja w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gostyniu.
7. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2022 r. oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się

22 września 2022 roku o godz. 13:00

w Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej Chumiętki.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się

26 września 2022 roku o godz. 12:30 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 49/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników rekrutacji klas I. Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2022 /2023.
7. Subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 27 września 2022 roku o godz. 14:00 w sali posiedzeń

Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za I półrocze 2022 r.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się

27 września 2022 roku o godz. 14:00 w sali posiedzeń

Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia nr 45/22.
4. Przyjęcie protokołu Nr 44/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za I półrocze 2022 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
8. Analiza subwencji oświatowej za lata 2018-2022 pod kątem wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie nabycia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
10. Analiza wydatków i dochodów powiatu w zakresie działalności domów pomocy społecznej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies