Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 20 września 2023 roku

Przemoc rówieśnicza !


Przemoc rówieśnicza może przybierać różne formy: przezywanie, wykluczanie z grup, bicie i kopniaki, rozpowszechnianie oszczerczych informacji, niszczenie lub zabór własności, w tym środków pieniężnych, zmuszanie do wykonywania określonych czynności, złośliwe komentarze (zwykle na temat wyglądu), komentarze i gesty seksualne, rozsyłanie krzywdzących materiałów (głównie przez internet i telefony komórkowe), a także inne formy przemocowe.

RODZAJE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

  1. Przemoc fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności, szarpanie itp., kradzież);
  2. Przemoc słowna (przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, obgadywanie, plotkowanie, grożenie, szantażowanie, obraźliwe sms-y);
  3. Przemoc relacyjna  (wrogie gesty, miny, izolowanie, wykluczanie z grupy, odwracanie się, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko tej osobie);
  4. Cyberprzemoc (złośliwe SMS-y czy e-maile, wpisy w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę, hejt.

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA NIE JEST AKCEPTOWALNA, PONIEWAŻ:

  1. narusza podstawowe prawa młodego człowieka: do godności osobistej, życia w poczuciu bezpieczeństwa;
  2. wywiera bardzo negatywny wpływ na poszkodowanego młodego człowieka , powodując obniżenie poczucia własnej wartości, spadek motywacji do nauki, depresję, choroby somatyczne, alienację społeczną, myśli samobójcze;
  3. wywiera negatywny wpływ na sprawców poprzez utrwalanie nieodpowiednich zachowań wobec rówieśników, demoralizację, przyczynianie się w przyszłości do problemów z prawem, depresji i myśli samobójczych;
  4. wywiera negatywny wpływ na obserwatorów, powodując znieczulenie i zobojętnienie na krzywdę;
  5. ma tendencję do eskalowania i zwykle bez interwencji dorosłych sama się nie kończy;
  6. wpływa negatywnie na klimat klasy i szkoły.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ, AGRESJI  I DRĘCZENIU m.in. w szkole jest procesem długofalowym, mającym na celu stopniowe uczenie dzieci i młodzieży konstruktywnych form komunikowania się i rozwiązywania problemów, a od dyrekcji szkół i nauczycieli wymaga szybkich, rozważnych i zdecydowanych działań.

Materiał ukazuje się w ramach projektu „JEST BEZPIECZNIE”, który wygrał w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2023 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia partnerskiego w realizacji projektu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wykorzystano materiał graficzny 4 YOU HOPE FOR FUTURE.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies