Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 19 sierpnia 2022 roku

XL sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XL sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
25 sierpnia 2022 r., godz. 13:00

 

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Wręczenie wyróżnienia "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego".
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX sesji Rady Powiatu z 23 czerwca 2022 r.
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XLI/289/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,
  2. zmiany budżetu powiatu na 2022 r.,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
 9. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2021 r.
 10. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2021 r.
 11. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością za 2021 rok w powiecie gostyńskim.
 12. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku w obszarze rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami raz omówienie sytuacji obszaru rehabilitacji społecznej w 2022 roku i wykaz potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej w 2023 roku.
 14. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówienie sytuacji w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w 2022 r. i wykaz potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku.
 15. Wnioski i informacje radnych.
 16. Oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies