Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 08 grudnia 2022 roku

XLIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XLIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
15 grudnia 2022 r., godz. 13:00


1.    Otwarcie i ustalenie quorum.
2.    Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
3.    Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z powiatem gostyńskim.
4.    Przyjęcie protokołu nr XLII sesji Rady Powiatu z 27 października 2022 r.
5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
6.    Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
    a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
    b)    uchwalenia budżetu powiatu na 2023 r.,
    c)    zmiany Uchwały nr XXXVII/285/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach     środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2022 r.,
    d)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Gostyńskiego,
    e)    ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
    f)    zmiany budżetu powiatu na 2022 r.,
    g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.
9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego w roku szkolnym 2021/2022.
10.    Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
11.    Wnioski i informacje radnych.
12.    Oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Powiatu Gostyńskiego

/-/ Alfred Siama

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies