Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 15 marca 2023 roku

XLVI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XLVI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
23 marca 2023 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLV sesji Rady Powiatu z 23 lutego 2023 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2022 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2022 r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2022,
 2. rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej w dziedzinie transplantacji wśród lokalnej społeczności,
 3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2023 r.,
 4. określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gostyński oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
 5. przekazania Gminie Borek Wielkopolski kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2023,
 6. przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2023,
 7. przyjęcia do realizacji przez Powiat Gostyński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu gostyńskiego,
 8. zmiany budżetu powiatu na 2023 r.,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031,
 10. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 11. wyboru członka zarządu.
 1. Wnioski i informacje radnych.
 2. Oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Damian Walczak

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies