Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 19 kwietnia 2023 roku

XLVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XLVII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
27 kwietnia 2023 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI sesji Rady Powiatu z 23 marca 2023 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego w 2022 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu powiatu na 2023 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031,
  3. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
 10. Wnioski i informacje radnych.
 11. Oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Damian Walczak

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies