STRONA GŁÓWNA

Fakty powiatowe facebook Youtube

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www. powiat.gostyn.pl

Starostwo Powiatowe w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Żadne z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Rogala, arogala@powiat.gostyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65573166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 1

 • Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Wrocławska 256
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się do wewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno we frontowej części budynku ( od ul. Wrocławskiej) a drugie od strony biblioteki publicznej (północna strona budynku). Wejście na parter budynku wymaga pokonanie schodów z 3 i 10 stopniami. Na piętro prowadza schody z 24 stopniami. Schody wyposażone są w poręcze.

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie klatki chodowej na pierwszym piętrze.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 2

 • Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Poznańska 200
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się we frontowej części budynku. Dotarcie do wejścia głównego umożliwia podnośnik.

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 3

 • Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Wrocławska 8
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się od strony ul. ks. Fr. Olejniczaka. Wejście do budynku wymaga pokonanie schodów z 8 stopniami wyposażonymi w poręcze. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z windy usytuowanej od strony ul. Wrocławskiej.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku nie funkcjonuje punkt obsługi interesanta. Obsługą zajmują się poszczególne biura.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 4

 • Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Wrocławska 156
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się w tylnej części budynku. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z podjazdu.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku nie funkcjonuje punkt obsługi interesanta. Obsługą zajmują się poszczególne biura.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacji.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies