DLA MIESZKAŃCÓW

Fakty powiatowe facebook Youtube

Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

 ODWIEDŹ STRONĘ

Dyżury aptek w 2024 r.
Uchwała Zarzadu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostepnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy.

Treść uchwały

Podstawowa opieka zdrowotna w Powiecie gostyńskim

 WYKAZ PRZYCHODNI LEKARSKICH

WIELKOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE OKOLOGII DZIECIĘCEJ

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu, w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przystąpiła do realizacji projektu pt. ,,Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych.

 Więcej informacji na stronie: https://www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl
ODWIEDŹ STRONĘ


Poradnik pacjenta


BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Barbara Kozłowska
adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50, faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

 • Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn.-pt. w godz. 9.00 - 21.00)
 • Biuro czynne: pn.-pt. w godz. 8.15 - 16.15
 • Przyjmowanie petentów: pn.-pt. w godz. 9.00 - 15.00
 • Prawnik biura przyjmuje: pn.-pt. w godz. 9.00 - 15.00 

PACJENT W UE

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EKUZ

Karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Karta jest wydawana osobom ubezpieczonym, wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:

 • w celach turystycznych,
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • w celu podjęcia studiów,
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę,
 • w celu poszukiwania pracy, do momentu podjęcia zatrudnienia.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w NFZ uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ EKUZ?

 • należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu. (Wniosek można pobrać ze strony www. lub otrzymać w oddziale NFZ),
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w oddziale Funduszu.
 • załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.nfz.gov.pl/ekuz
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel. 61 850 60 00
www.nfz-poznan.pl

Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Infolinia bezpłatna dla Pacjentów: 800 800 805 (tylko dla połączeń stacjonarnych)

Skargi i Wnioski: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel. 61 850 60 75, 658 04 07, 658 04 51


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej potocznie zwany lekarzem rodzinnym, to lekarz posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej lub II stopnia medycyny ogólnej. Lekarzem rodzinnym może być również internista czy pediatra.

Lekarz rodzinny zleca i kieruje na:

 • badania diagnostyczne (badania laboratoryjne), w tym kolonoskopię i gastroskopię,
 • świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenie uzdrowiskowe,
 • rehabilitację leczniczą,
 • opiekę długoterminową,
 • transport sanitarny w POZ,
 • do lekarza specjalisty lub do szpitala,
 • realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
 • wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty.

W celu skorzystania z porad w ramach POZ pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru POZ nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU:

 • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta,
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną POZ,
 • innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Jak się zachować


JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS HURAGANU/BURZY?

Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym. Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

 • upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę
 • opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole),
 • naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas huraganu:

 • miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego, albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
  • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
  • upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przywiązana do konstrukcji budynku,
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
  • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
  • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,
 • wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 • schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
 • znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie,
 • nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko jak to możliwe,
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energie elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,
 • zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

Po huraganie:

 • udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom,
 • unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,
 • ostrożnie wkraczaj do swojego domu.
 • sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

 • służby dyżurne Straży Pożarnej - 998,
 • Policji - 997,
 • Pogotowie Energetyczne - 991,
 • Pogotowie Gazowe - 992, i inne.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS POŻARU?

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
 • zwarcie i wady instalacji elektrycznej,
 • wyładowania atmosferyczne.

Przed wystąpieniem pożaru:

 • nie dopuść do powstania pożaru!!!
 • skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
 • nie używaj kuchenek gazowych do dogrzewania mieszkania,
 • sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
 • nigdy nie "watuj korków",
 • automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych !!!!!!
 • włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
 • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie,
 1. Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. - przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik! !!!!
 2. Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
  • określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznać z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację; powinny być ustalone, co najmniej dwie drogi ewakuacji, naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
 3. W miarę możliwości:
  • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożarów) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
  • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji,
  • Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

W razie pożaru.

Jeśli zauważyłeś pożar masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze, użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy:

 • jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zagaszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką,
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachuj przez okno białym obrusem, prześcieradłem,
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne,
 • bądź przygotowany! Dym drażni oczy,
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

Po pożarze.

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:

 • upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
 • uważać na oznaki dymu i gorąca,
 • nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczaniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,
 • jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do sieci zasilającej do budynku - to w razie ponownego jego włączenia wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,
 • zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy,
 • jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdza, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom, a o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
 • zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię),
 • skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru,
 • wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomienie, dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki, nie wolno też ponownie zamrażać żywności,
 • jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległa oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać, w ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura, jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS UWOLNIENIA TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH ?

Najczęstszą przyczyna uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych są:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
 • wypadki cystern kolejowych oraz autocystern,
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
 • katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

Z A P A M I Ę T A J !!!
Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznych substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób: np. Benzyny - paliwa silnikowe.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem N, Ch - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarna i policję. Podaj istotne dane:

 • miejsce zdarzenia,
 • charakter zdarzenia,
 • swoje dane.

Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia. Opuść rejon zagrożenia, kierując się prostopadle do kierunku wiatru. Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe. Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzna - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony. Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i we? prysznic.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:

 • włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze),
 • uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł,
 • oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.,
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych,
 • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaje się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach,
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie,
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS KATASTROFY BUDOWLANEJ ?

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

 • wybuchami gazu,
 • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynku,
 • tąpnięciami.
 1. Opuszczając dom (mieszkanie):
  • wyłącz instalację gazową, elektryczną,, wodną,
  • zabierz ze sobą dokumenty tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze,
  • zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi,
  • zachowaj szczególną ostrożność - uwaga na stropy, klatki schodowe,
  • o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno lub okna sąsiadów, jeśli to możliwe,
  • gdy nie masz możliwości opuszczenia domu, wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy!
  • gdy jesteś unieruchomiony (przysypany) nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwi ratownikom lokalizację.
 2. Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):
  • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),
  • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej,
  • nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
  • nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają czy takie wejście jest bezpieczne,
  • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
  • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych,
  • dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom:

 • Straż Pożarną - 998,
 • Policję - 997,
 • Pogotowie Ratunkowe - 999.

Na podstawie "Zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń".
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Warszawa 1999

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies