DLA MIESZKAŃCÓW

Fakty powiatowe facebook Youtube

Oświata

Profil szkół ponadpodstawowych/specjalnych

Typ szkoły:
przedmiot nauczania w zakresie rozszerzonym lub zawód


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU

Dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące:
rozszerzona matematyka, rozszerzona fizyka, rozszerzenie do wyboru: chemia, informatyka, język angielski, rozszerzona biologia, rozszerzona chemia, rozszerzenie do wyboru:geografia, informatyka, fizyka, język angielski, język łaciński z kulturą antyczną, rozszerzony język polski, rozszerzona historia rozszerzenie do wyboru: wiedza o społeczeństwie, filozofia, język łaciński z kulturą antyczną, rozszerzona matematyka, rozszerzona geografia, rozszerzenie do wyboru: fizyka, informatyka, chemia, język angielski, rozszerzony język angielski, rozszerzona historia i rozszerzona biologia nauczana w języku angielskim.

Dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące:
język polski, historia.

Więcej informacji na stronie: www.logostyn.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI

Dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące:
język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, biologia, wychowanie fizyczne, geografia.
Technikum:
technik ekonomista, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska, technik handlowiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
klasa wielozawodowa.

Centrum Kształcenia Zawodowego:
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące:
język polski, matematyka.

Szkoła policealna:
technik rachunkowości.

Więcej informacji na stronie: www.zsoiz-krobia.edu.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRABONOGU

Dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące:
język obcy nowożytny, biologia, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, innowacja pedagogiczna: bezpieczeństwo publiczne – działania policji, edukacja ogólno ratownicza i ochrona przeciwpożarowa
Technikum:
technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik procesów drukowania, technik analityk.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
klasa wielozawodowa.

Centrum Kształcenia Zawodowego:
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa.

Dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące:
język obcy nowożytny, biologia i chemia, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Szkoła policealna:
technik rachunkowości.

Więcej informacji na stronie: www.grabonog.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU

Dla młodzieży
Szkoła Podstawowa
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
klasa wielozawodowa.
Szkoła Specjalna Przysposobienia Do Pracy

Więcej informacji na stronie: zssbrzezie.superszkolna.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOSTYNIU

Dla młodzieży
Technikum:
technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik informatyk.
Branżowa Szkoła I Stopnia:
klasa wielozawodowa.

Centrum Kształcenia Zawodowego:
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Dla dorosłych
Szkoła Policealna:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Więcej informacji na stronie: www.zsz-gostyn.com.pl

Najlepsza praca magisterska tematycznie związana z Powiatem Gostyńskim

Prace laureatów:

2021

 • Magdalena Łukowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

          Finansowe skutki ochrony złóż węgla brunatnego dla rolnictwa na przykładzie złoża Oczkowice.

 • Katarzyna Bartlewicz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)

          Realizacja zadań i programów pomocy społecznej na terenie gminy Gostyń.

 • Ireneusz Woźnica (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

         O nastroju w literaturze. Na podstawie Smaku błękitu Grzegorza Skorupskiego.

 • Karol Sokołowski (Politechnika Warszawska)

          Ocena celowości wykonania instalacji odzyskiwania ciepła przegrzania pary amoniaku w instalacji chłodniczej w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu.


2020

 • Barbara Skorupka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

         Rozwój infrastruktury transportowej powiatu gostyńskiego wraz z wybranymi przykładami analiz przestrzennych wymagających procesy decyzyjne.

 • Maja Machowska – Półtoraczyk (Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej)

          Rola pielęgniarki szkolnej w wykrywaniu i zapobieganiu patologiom społecznym wśród młodzieży szkół średnich i branżowych na terenie powiatu gostyńskiego.

 • Magdalena Maria Sobecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

         Zjawisko narkomanii w świadomości młodzieży licealnej na przykładzie młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej  w Gostyniu.

 • Michał Wujczak (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii  w Poznaniu)

          Folklor biskupiański na przykładzie Festiwalu Tradycji  i Folkloru w Domachowie.


2019

 • Aleksandra Śpitalniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

         Zarządzanie wizerunkiem miejsca na przykładzie Gminy Gostyń.

 • Martyna Maleszka  (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie)

         Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu.

 • Justyna Maciejewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)              

          Analiza wiedzy i postawy ludności różnych grup wiekowych wobec dawstwa szpiku kostnego.


2018

 • Donat Paweł Hansz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

          Zmiany jakości wody rzeki Pogony oraz Zbiornika Jeżewo pod wpływem zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.


2017

 • Marcin Nyczka
  Ocena współpracy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gostyniu z pozostałymi podmiotami KSRG oraz podmiotami współpracującymi z systemem podczas likwidacji pożarów oraz miejscowych zagrożeń na terenie powiatu gostyńskiego
 • Martyna Mruk
  Koncepcja rozwoju turystyki w powiecie gostyńskim
 • Adrianna Wencel
  Międzypokoleniowy przekaz kultury ludowej w rodzinach z regionu Biskupizny
 • Dominika Kinga Kwaśniewska
  Czynniki wpływające na kondycję fizyczną seniorów w ich ocenie (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach)

2016

 • Agata Pożegowiak (Politechnika Poznańska)
  Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Towarowej w Gostyniu
 • Sebastian Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Możliwości realizacji ideałów patriotycznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w gimnazjum
 • Anna Lipowczyk-Łodyga (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
  Analiza wybranych zespołów popegeerowskich w kontekście zagospodarowania przestrzennego
 • Marek Juskowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  Wpływ wieku drzewostanów na ilość martwego drewna w drzewostanach dębowych w Nadleśnictwie Piaski

2015

 • Zofia Wolniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Analiza mediów lokalnych w powiecie gostyńskim w latach 2014-2015
 • Hubert Kuliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  Wpływ zbiornika małej retencji Jeżewo na przyległe tereny leśne
 • Agnieszka Danek (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego)
  Analiza bezrobocia w gminie Gostyń
 • Irmina Turbańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  Bezrobocie i dyskryminacja kobiet w powiecie gostyńskim w latach 2004-2013
 • Agnieszka Gnacy (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • Znaczenie fiskalne wybranych podatków lokalnych na przykładzie gminy Piaski
 • Klaudia Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze)
  Projekt adaptacji kamienicy w zabudowie plombowej

2014

 • Maria Ignasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Gostyń – Góra Zamkowa (stan.33)
 • Joanna Olejnik (Uniwersytet Wrocławski)
  Strategie migracyjne Gostyniaków. Aktywność migrantów zagranicznych – wyjazdy i powroty
 • Ewa Janowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
  Taniec jako forma aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na przykładzie działalności ogniska tanecznego
  w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik
 • Hanna Lada (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego)
  Różne strategie w radzeniu sobie dzieci z Domu Dziecka z sytuacją emocjonalnie trudną w opinii wychowawców
 • Daria Walkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  Znaczenie funduszy strukturalnych  w rozwoju gmin powiatu gostyńskiego
 • Agnieszka Śpitalniak (Politechnika Poznańska)
  Główne aspekty zagrożeń pożarowych zaistniałych na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2002-2012 w funkcji bezpieczeństwa społecznego
 • Rafał Łodyga (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu)
  Analiza i ocena możliwości systemu reagowania kryzysowego w Powiecie Gostyńskim
 • Marta Danielczak (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
  Zawieranie i rozliczanie kontraktów  z Narodowym Funduszem Zdrowia  na podstawie Boni Fratres Marysiniesis Sp. z o.o.
 • Anna Bzdęga (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji  im. Mieszka I w Poznaniu)
  Proces rekrutacji i selekcji pracowników w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gostyniu

2013

 • Alicja Dudun (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Wpływ ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych w zlewni rzeki Kani
 • Paweł Malinowski (Uniwersytet Szczeciński Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie)
  Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu koncepcji rozwoju lokalnego na przykładzie gminy i powiatu gostyńskiego
  w latach 2006-2012
 • Jolanta Pożegowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Rodzinny nadzór kuratorski jako forma korekty i wsparcia rodzin dysfunkcyjnych
 • Damian Stanisławski (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Rola Internetu w procesie socjalizacji młodzieży (na przykładzie uczniów ZSOiZ w Krobi)

2012

 • Karolina Horała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  „Znaczenie edukacji regionalnej w kształceniu polonistycznym na poziomie gimnazjalnym. Projekt edukacyjno-wychowawczy
  pt. „Ziemia Gostyńska wczoraj i dziś”
 • Paulina Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  „Rola funduszy unijnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego na przykładzie Powiatu Gostyńskiego”
 • Anna Andrzejewska (Akademia Wychowania Fizycznego)
  „Folklor biskupiński jako atrakcja turystyczna i element promocji gminy Krobia”
 • Anna Maria Kaczmarek (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  „Elementy edukacyjne w pracy przedszkola na podstawie badań przeprowadzonych w przedszkolach w powiecie gostyńskim.
 • Łukasz Lisiecki (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
  „Prasa lokalna w Polsce na przykładzie Życia Gostynia”
 • Monika Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  „Czynniki motywujące pracowników na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu”
 • Marcin Śląski (Politechnika Poznańska)
  „Odnowa wód pralniczych na przykładzie FHU „MEDIJ” w Pępowie k/Gostynia”
 • Dorota Jańczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu)
  „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych”
 • Monika Plackowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu)
  „Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych na finansowanie zadań gminy na przykładzie gminy Gostyń”

2011

 • Paweł Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Kształtowanie wizerunku miasta i gminy Gostyń
 • Katarzyna Klemczak (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  Szlak „Wielkopolska Podkowa” jako przykład możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki
 • Joanna Jakubiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Gostyński Czarny Legion. Przyczynek do dziejów zbliżenia polsko – niemieckiego w latach 1945- 2010
 • Mikołaj Różański (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Funkcjonowanie Klubu Pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu
 • Marta Żydek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Szkielet konstrukcyjny architektury gotyckiej i neogotyckiej oraz wyposażenie wnętrza kościoła pw. św. Jadwigi w Pępowie
 • Katarzyna Paszkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  Wpływ badania satysfakcji klienta zewnętrznego na proces doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
 • Aldona Majchrzak (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
  Powiatowy urząd pracy jako podmiot polityki zatrudnienia
 • Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Oszustwo kredytowe – aspekt kryminalistyczny ( na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2008-2010
 • Jakub Fabisiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Historia Szkół Podstawowych w Gminie Pogorzela”
 • Bernadeta Urbańska (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Działalność Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp
 • Marta Polerowicz (Uniwersytet Szczeciński Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie)
  Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu jako jeden z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce, miejsce pielgrzymek oraz pomnik historii Prezydenta RP.

2010

 • Dariusz Kasperkowiak (Politechnika Poznańska)
  „Projekt koncepcyjny przebudowy geometrii skrzyżowania na przecięciu dróg powiatowych nr 4907P oraz nr 4938P w powiecie gostyńskim”
 • Weronika  Jankowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
  „Kształtowanie długu publicznego oraz deficytu budżetowego na przykładzie powiatu gostyńskiego w latach 2004-2008”
 • Karolina Hańć (Politechnika Wrocławska)
  „Projekt koncepcyjny południowej części obwodnicy miasta Gostyń”
 • Monika Wojciechowska (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  „Stosunek młodzieży szkolnej do folkloru muzycznego biskupizny”
 • Krzysztof Bąk (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja)
  „System zarządzania kapitałem ludzkim”
 • Bartosz Klimkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
  Porównanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie gostyńskim i kościańskim”
 • Krystian Juśkiewicz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
  Gospodarka finansowa jednostki terytorialnej w latach 2004-2008 na przykładzie gminy Poniec”

2009

 • Joanna Jakubowska (Uniwersytet Zielonogórski)
  Leksyka gwary biskupińskiej. Studium leksykograficzno - aksjologiczne
 • Łukasz Dudek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Zmiany przynależności administracyjnej Powiatu Gostyńskiego
 • Agnieszka Zyber (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
  Święta Góra w Gostyniu jako miejsce Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana” im. Józefa Zeidlera i innych przedsięwzięć muzycznych
 • Karolina Wojtaś (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Postawy osób bezrobotnych z Powiatu Gostyńskiego wobec migracji zarobkowych
 • Karolina Szcześniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Proces pozyskiwania środków unijnych wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Powiatu Gostyńskiego
 • Tomasz Ławecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
  Wartość gospodarcza rodów pszenżyta ozimego na podstawie doświadczeń przedrejestrowych
 • Karolina Prywerek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Gostyń w latach 2000 - 2009
 • Sławomir Wojtkowiak (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
  Charakterystyka i strategia rozwoju miasta Gostyń
 • Anna Gęstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Zjawisko globalizacji na terenie Powiatu Gostyńskiego
 • Paulina Konieczna (Politechnika Poznańska)
  Analiza sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa z sektora rolno - spożywczego

2008

 • Wiktor Bogusławski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Pogorzela - zarys dziejów
 • Wojciech Krasowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Wpływ zmiennego poziomu piętrzenia zbiornika wodnego Jeżewo na kształtowanie się stanów płytkich wód podziemnych
 • Urszula Burzyńska (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (na podstawie Gimnazjum w Pogorzeli)
 • Honorata Agnieszka Biernaczyk (Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu)
  Ocena stanu agrotechniki buraka cukrowego na terenie gminy Poniec
 • Kordek Arleta (Uniwersytet Szczeciński w  Szczecinie)
  Folklor Biskupiański jako czynnik integracji społecznej. Na przykładzie badań w gminie Krobia.
 • Adam Ratajczak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Występowanie ptaków krukowatych Corvidae w cyklu rocznym na terenie Gostynia w latach 2006-2007.
 • Wawrzyniak Robert (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  Geneza i rozwój Klubu Sportowego Kania Gostyń

2007

 • Katarzyna Chlebowska (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
  Analiza gospodarki budżetowej w latach 2003- 2006
 • Julita Krzyżyńska (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Bezrobocie w Gminie Krobia w latach 1989-2006
 • Piotr Wierzchowski (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
  Zarys dziejów sportu w Gostyniu w latach 1990-2005
 • Dariusz Gano (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)
  Alkoholizm w Gostyniu. Stan aktualny oraz profilaktyka.
 • Zbigniew Gruszka (Akademia Ekonomiczna w  Poznaniu)
  Czynniki motywujące na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies