INWESTYCJE

Fakty powiatowe facebook Youtube

Projekty unijneKrobskie Centrum Usług Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne

Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r.

Cel projektu:

Główny cel - W okresie 1.07.2020 - 30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8 miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc).

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób:

- Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług  opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu  9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców  Wielkopolskich działka 1534/4.

Planowane efekty:

W budynku tym zostanie utworzone:

- 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem  społecznym;

- Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób;

- Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi, a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym.

Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Wartość projektu:

1.891.243,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

 1.796.681,23 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pomocy (DDP) w Krobi prowadzonym w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (KCUS):

Maj 2021 roku - PDF

Czerwiec 2021 roku - PDF

Lipiec 2021 roku - PDF

Sierpień 2021 roku - PDF

Wrzesień 2021 roku - PDF

 Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie 6 szkół mających siedzibę na terenie gminy Gostyń, gminy Krobia, Gminy Piaski w zakresie zakupu 109 laptopów, 14 tabletów graficznych oraz 10 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia zdalnego oraz wzrost uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych w 6 szkołach powiatu gostyńskiego.

Wartość projektu:

409 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

348 160,00 zł

 Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Cele projektu:

Umożliwienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, realizacji podstawy programowej w okresie nauki zdalnej, poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

Projektem objęto uczniów i nauczycieli: Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.

Planowane efekty:

Zakup przez samorząd 26 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym i oprogramowaniem, przekazanie ich szkołom prowadzonym przez powiat gostyński, a następnie udostępnienie 22 uczniom i 4 nauczycielomdla potrzeb nauki zdalnej.

Wartość projektu:

78.650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

78.650,00 zł

Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu.

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez modernizację obiektów ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i lokalnym. W wyniku inwestycji zmodernizowana zostanie placówka ochrony zdrowia, a zarazem rozbudowane i utworzone zostaną oddziały szpitalne przyczyniające się do lepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych i podniesienia jakości udzielanych świadczeń. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz poprawa jakości świadczeń udzielanych osobom hospitalizowanym w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej. Obecnie takie osoby leczone są w oddziale wewnętrznym SPZOZ w Gostyniu. Celem projektu jest także zwiększenie współczynnika przelotowości, który w 2016 roku wynosił 56 (z powodu braku możliwości przekazania pacjentów z oddziału wewnętrznego do oddziału paliatywnego wskaźnik przelotowości jest mniejszy niż zakładany po realizacji projektu). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wartości tego wskaźnika do 60.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy powiatu gostyńskiego i gminy Gostyń. Według danych GUS w 2015 r. w powiecie mieszkało 76230 osób, natomiast w gminie 27975 osób. Bezpośrednią grupę odbiorców inwestycji stanowić będą pacjenci oraz pracownicy SPZOZ w Gostyniu. Utworzenie oddziału paliatywnego przyczyni się do zwiększenia dostępności w zakresie leczenia osób ze schorzeniami nowotworowymi, które również są przyczyną dezaktywacji zawodowej, a możliwości ich leczenia w oddziale wewnętrznym są ograniczone. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób oczekujących na świadczenia zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania na dane świadczenie w porównaniu z 2016 r.

Projekt przewiduje utworzenie na parterze nowego budynku gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Wczesna diagnostyka oraz porady specjalistyczne w pierwszym stadium choroby mogą przyczynić się do uniknięcia hospitalizacji. Poprzez realizację projektu będzie wsparty rozwój opieki koordynowanej, gdyż pacjenci przed i po hospitalizacji będą mogli skorzystać z usług medycznych w tym samym podmiocie leczniczym.

Rezultatami projektu są: wskaźnik zatrudnienia-20 EPC, liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem-10239 os/rok.

Dane dotyczące rozbudowy SPZOZ w Gostyniu:

 • Kondygnacja piwnic (pomieszczenia techniczne, magazynowe, warsztatowe) – powierzchnia użytkowa – 222,17 m²
 • Kondygnacja parteru (zespół poradni z rejestracją, gabinetami zabiegowymi, lekarskimi, diagnostycznymi: poradnia chirurgii dziecięcej, poradnia gastroenterologiczna, poradnia kardiologiczna) oraz kotłownia – powierzchnia użytkowa – 219,28 m²
 • Kondygnacja piętra I (sterylizatornia, oddział chirurgiczny) – powierzchnia użytkowa – 219,75 m²
 • Kondygnacja piętra II (oddział wewnętrzny) – powierzchnia użytkowa – 208,23 m²
 • Kondygnacja piętra III (oddział paliatywny) – powierzchnia użytkowa – 205,91 m²

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Wartość projektu:
6 765 371,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
2 459 441,05 zł


Udostępnianie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez ich modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne.

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących powiatu gostyńskiego przez przedsiębiorców i obywateli. W szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców majątkowych i projektantów.

Cel strategiczny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • ucyfrowienie, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar powiatu gostyńskiego przez wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz projektantów poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziom dojrzałości.

Celami pośrednimi projektu są:

 • wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim,
 • poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zmniejszenie obciążeń.

Bazy danych geodezyjnych znajdujące się w powiecie gostyńskim zawierają dużą liczbę informacji, jednak w niepełnym zakresie. Informacje te są wykorzystywane przez podmioty realizujące usługi na rzecz mieszkańców powiatu. Dostęp do tych informacji jest ograniczony brakami w bazach danych oraz tradycyjnym sposobem obsługi klienta (przyjęcie przez urzędnika wniosku, odszukanie informacji, uzgodnienie treści informacji, o którą wnioskował klient, naliczenie opłaty i sprzedaż danych). Celem projektu jest informatyzacja w/w procesu udostępnienia danych. Osoba zainteresowana pozyskaniem baz danych nie jest ograniczona godzinami pracy urzędu, pozyskuje te dane będąc w swoim miejscu pracy w czasie nieograniczonym.

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGB) zostanie uzupełniona o brakujące dane i doprowadzona do zgodności z obowiązującymi przepisami, co umożliwi zasilenie baz ZSIN i SIPWW.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Zostanie także zwiększona liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Wartość projektu:
1 025 820,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
871 947,00 zł


Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty:
Głównym celem poddziałania 9.3.3 WRPO na lata 2014-2020, w ramach którego realizowany będzie projekt jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej. Realizacja projektu polegającego na rozbudowie ZSS w Brzeziu poprzez dobudowę nowej części z salami lekcyjnymi oraz salą sportową przyczyni się do osiągnięcia celu głównego działania. W wyniku przeprowadzenia inwestycji rozbudowana zostanie placówka oświatowa, a zarazem utworzone zostaną nowe miejsca w szkole. Jest to istotne z uwagi na uwarunkowania demograficzne powiatu i prognozowany wzrost liczby mieszkańców w wieku szkolnym.

W ostatnich latach wzrasta liczba orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej dzieci i młodzieży, wydawanych przez PPP w Gostyniu (2007/2008 r. - 107 orzeczeń, 2014/2015 r. - 175), co wiąże się ze wzrostem liczby uczniów ZSS w Brzeziu (2007/2008 - 101, 2015/2016 - 131 uczniów.; stąd 2007/2008 - 14 oddziałów, 2016/2017 - planowane 22 oddziały). Zwiększa się liczba uczniów z głębokim stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi, co także wpływa na wzrost l. oddziałów w szkole- liczebność takiego oddziału:2-4 uczniów. Potrzebne są nowe pomieszczenia (szkoła dysponuje tylko 15 salami lekcyjnymi) oraz specjalistyczne wyposażenie i pomoce do zajęć i terapii różnorodnych i złożonych dysfunkcji (uczniami szkoły są m.in. dzieci słabosłyszące, z zaburzeniami mowy, nie mówiące, niedowidzące, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością ruchową, ze zmniejszoną siłą mięśni-wymagające pomocy aby chodzić).

W związku z powyższym zaplanowano realizację projektu, który będzie odpowiedzią na zaistniałą sytuację i pozwoli poprawić warunki edukacji i terapii (poznawczej i ruchowej) w ZSS w Brzeziu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępu do edukacji na obszarach wiejskich.

Inwestycja wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na poprawę jakości edukacji wśród osób niepełnosprawnych.

Rezultatami projektu są:  liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej (w 2018 r. - 130 os.) oraz wskaźnik EPC na poziomie 1,63 w roku 2018.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z celem operacyjnym 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Inwestycja wpisuje się w założenia projektu przewodniego „Młodzież w drodze”, określonego w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Wartość projektu:
4 636 223,99

Wkład Funduszy Europejskich:
3 940 790,38


Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty:
Projekt odpowiada na problem - konieczność lepszego wsparcia uczniów z największymi problemami edukacyjnymi oraz niewystarczające wyposażenie dydaktyczno-terapeutyczne i kompetencje nauczycieli w stosunku do rosnących potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (ZSS). Problem i wynikający z niego zakres potrzebnego wsparcia określono na podstawie indywidualnej diagnozy sytuacji.  ZSS jest najmłodszą tego typu szkołą w województwie. Powstała 15 lat temu i bardzo dynamicznie się rozwija. Działalności szkoły przyświeca zasada, iż każde dziecko może pokonać bariery niepełnosprawności i odnieść sukces. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, kadry pedagogicznej szkoła osiąga duże efekty w rozwijaniu talentów dzieci, wygrywając liczne konkursy. Tym samym przyczynia się do przełamywania stereotypów niepełnosprawności i przygotowuje dzieci do aktywności również na rynku pracy. Na początku działalności kształceniem objęto 16 dzieci, obecnie jest ich już 131. Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą w Gostyniu szacuje się, że w najbliższych latach liczba ta wzrośnie do ponad 150. Jednocześnie do szkoły trafia coraz więcej dzieci z większym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i z niepełnosprawnością sprzężoną (m.in. upośledzenie wzroku i słuchu). Aż 41% uczniów ma drugi stopień niepełnosprawności intelektualnej (umiarkowany lub znaczny) a 11%- trzeci (głęboki). Znaczny i szybki wzrost liczby uczniów, w tym z większym stopniem upośledzenia, generuje ogromne potrzeby, na które ZSS nie jest w stanie sama odpowiedzieć. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych działań ZSS przez środki UE. Diagnoza wykazała, że najbardziej palące problemy i potrzeby dot. następujących wymiarów:

 • rozwój kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, fizyki i j.niemieckiego (tu uczniowie mają największe trudności wynikające z ograniczeń w zakresie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem, związanymi z niepełnosprawnością),
 • przełamywanie barier niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej (np.przez biofeedback).

W obu wymiarach są potrzeby w zakresie: budowy pomieszczeń (klasopracowni, sal terapeutycznych i gimnastycznych), ich wyposażenia, rozwoju kompetencji nauczycieli, wsparcia uczniów z największymi trudnościami.

Pomieszczenia będą uwzględnione w planowanym do złożenia przez powiat gostyński wniosku o dofinansowanie projektuinfrastrukturalnego współfinansowanego z EFRR w ramach Poddział. 9.3.3 WRPO 2014+. Pozostałe problemy będą zniwelowane przez wsparcie w niniejszym projekcie. Projekty powiązane są tematycznie w ramach wspólnego celu.

W związku z powyższym, CEL PROJEKTU to: wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów/uczennic ZSS, w okresie IX.2017- XII.2019. Zostanie osiągnięty poprzez:

 • podwyższenia kompetencji 18 nauczycieli (18K/0M) w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, fizyki, j.niemieckiego oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne dla min.60 (24K/36M) niepełnosprawnych uczniów z największymi potrzebami,

Cel projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 2 i 3 WRPO przez podniesienie kompetencji nauczycieli, eliminację barier dostępu do edukacji i podniesienie kompetencji dzieci o specjalnych potrzebach, co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki szkolnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych przeciwdziała tym samym wykluczeniu społecznemu i zwiększa szanse na zatrudnienie.

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie zmniejszy się w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez ZSS w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie projektu (średniomiesięcznie).

Okres realizacji wynika ze zintegrowania z projektem inwestycyjnym- wyposażenie sal i zajęcia dla dzieci możliwe po zakończeniu prac infrastrukturalnych

Wartość projektu:
222 304,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
211 024,75 zł

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies