POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Rada Powiatu

Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu

Informujemy, że Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Marszałek pełni dyżury dla mieszkańców.

Odbywają się one w poniedziałki (po wcześniejszym uzgodneiniu telefonicznym)

w godzinach 14.00 - 16.00

w Biurze Rady (pok. 25, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256)

 

Radni Rady VII kadencji

 

Grzegorz Marszałek
PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Tomasz Skibicki
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

Piotr Curyk
RADNY

 

Sebastian Czwojda
RADNY

 

Monika Gorynia
RADNA

 

Tomasz Gruetzmacher
RADNY

 

Dominik Jankowiak
RADNY

 

Piotr Kogut
RADNY

 

Marcin Krawiec
RADNY

 

Michał Listwoń
RADNY

 

Hubert Łapawa
RADNY

 

Maciej Maciejewski
RADNY

 

Maciej Malczyk
RADNY

 

Robert Marcinkowski
RADNY

 

Sebastian Nowak
RADNY

 

Tadeusz Pawlak
RADNY

 

Mikołaj Rogala
RADNY

 

Damian Walczak
RADNY

 

Mikołaj Wojtyczka
RADNY

 

 

 

Zadania Rady

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwoływanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • powołanie i odwołanie, na wniosek starosty skarbnika powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
 • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 • określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Biuro Rady

Wydział Organizacyjny
ul. Wrocławska 256, pok. 25, 63-800 Gostyń
tel: +48 65 575 25 16
e-mail: br@powiat.gostyn.pl
 
Informacji udzielają:
Elżbieta Mikstacka - Stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu
Izabela Andrzejewska - Stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu


Zadania referatu ds. obsługi Rady i Zarządu:

 • gromadzenie i przygotowywanie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, komisji i Zarządu
 • protokołowanie obrad Rady, komisji oraz posiedzeń Zarządu;
 • przekazywanie do realizacji uchwał Rady i Zarządu;
 • nadzorowanie terminowości realizacji uchwał i zarządzeń;
 • przekazywanie do realizacji wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych oraz nadzorowanie terminowości ich załatwiania;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu;
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, uchwał Zarządu, wniosków i opinii komisji Rady, interpelacji radnych,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie zbioru porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • przedkładanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawa miejscowego uchwalanych przez organy powiatu;
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o terminach sesji Rady i posiedzeniach komisji;
 • publikacja uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty oraz protokołów z posiedzeń Rady, komisji i Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
 • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet; 

Uchwały
 

Protokoły
 

TRANSMISJA Z SESJI RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
 

 
 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies