Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 10 stycznia 2020 roku

Powiat gostyński realizatorem programu PFRON.


Powiat gostyński ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat gostyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania szans między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jako realizator programu, co umożliwi składanie wniosków do PFRON podmiotom z terenu powiatu gostyńskiego w obszarach B, C i D. Wystąpienia samorządów powiatowych (zbiorcze zestawienie wniosków podmiotów z terenu powiatu gostyńskiego) w obrębie obszarów B,C i D przyjmowane będą w siedzibie PFRON w Poznaniu w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmuje od PFRON zaproszenie do uczestnictwa w programie. Projektodawcami w ramach wystąpienia mogą być podmioty z terenu powiatu (niebędące samorządem powiatowym lub jego jednostką organizacyjną), które zobowiązane są złożyć wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczenia projektów dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu”, w terminie ustalonym przez samorząd, gwarantującym ujęcie tego projektu w wystąpieniu samorządu powiatowego do PFRON. Do samorządu powiatowego jako realizatora podmioty mogą składać wnioski w ramach obszarów programu: B, C i D.  Realizator programu (samorząd powiatowy) jest przy tym zobowiązany zweryfikować projekty pod względem formalnoprawnym i merytorycznym. Samorząd powiatowy dokonuje wyboru projektów do dofinansowania ze środków PFRON, kierując się m.in. znaczeniem ich realizacji w regionie dla osób niepełnosprawnych. Następnie jednostka samorządu powiatowego, będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON.

            Środki finansowe na realizację projektów przyjętych do dofinansowania przekazywane będą realizatorom programu (powiat gostyński) w formie zaliczki. Refundacja będzie przekazywana projektodawcom dopiero po przedstawieniu faktur lub dokumentów równoważnych, a także, w przypadku projektów budowlanych, protokołów odbiorów robót i kosztorysu ofertowego.

 

Obszary programu będą realizowane przez samorząd powiatowy – realizatora programu  w 2019 r. w ramach następujących obszarów.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

 1. obszar B – do 150000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 270 000,00 zł dla autobusów;

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu powiatu gostyńskiego nie może przekroczyć:

 1. 35% kosztów jego realizacji w obszarze B,
 2. 50% kosztów jego realizacji w obszarze C,
 3. 60% kosztów jego realizacji w obszarze D (+ 10 p.p. dla WTZ),

 

 

Wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i załącznikami oraz na płycie CD należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63 – 800 Gostyń, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr. 20 w godzinach pracy urzędu.

Termin wpływu wniosków wyznacza się na dzień 12 lutego 2020 r.  do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocenę formalną i merytoryczną złożonych projektów przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem Starosty Gostyńskiego. Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu, tel.: 65 575 25 49 lub 65 575 25 21.

Dokumenty programowe wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies