NGO

Fakty powiatowe facebook Youtube

Centrum Aktywności Lokalnej NGO


Adres: ul.Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
Kontakt: 65 573 10 23, 65 575 25 25/49, wop@powiat.gostyn.pl

Regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu

 1. Centrum Aktywności Lokalnej (dalej Centrum) mieści się w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 8 - wejście od ulicy Ks. Fr. Olejniczaka.
 2. Kontakt z Centrum jest zapewniony poprzez:
  • telefon: 655 731 023
  • pocztę elektroniczną: wop@powiat.gostyn.pl
 3. Z usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych Centrum mogą korzystać, w celu realizacji swoich celów statutowych, następujące podmioty:
  • organizacje pozarządowe
  • grupy inicjatywne,
  • grupy nieformalne działające na terenie Powiatu Gostyńskiego
  • osoby fizyczne zainteresowane działalnością sektora pozarządowego (studenci, pracownicy naukowi, potencjalni wolontariusze itp.).
 4. Z ww. usług nie mogą korzystać osoby, których celem jest przetwarzanie pozyskanych informacji na cele komercyjne.
 5. Podmioty, o których mowa w pkt 4 mogą korzystać z pomieszczeń Centrum w godzinach wskazanych w pkt 3.
 6. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest korzystanie z pomieszczeń Centrum w innym czasie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu i na podstawie zawartej umowy. Zawarcie umowy poprzedza złożenie wniosku o udostępnienie pomieszczeń. Umowa określa: termin, cel spotkania oraz wskazanie osób odpowiadających za udostępnione pomieszczenia.
 7. Zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia:
  • organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych godzin spotkań oraz pozostawienia porządku w lokalu Centrum po spotkaniach,
  • organizacje mają możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych w celu zrobienia kawy i herbaty itp., produkty żywnościowe, kawę, herbatę organizacja dostarcza we własnym zakresie,
  • rozpoczęcie i zakończenie spotkania Użytkownik odnotowuje w dzienniku ewidencji spotkań, znajdującym się w biurze Centrum.
 8. Korzystający z pomieszczeń Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za lokal i znajdujące się w nim wyposażenie.
 9. Centrum udostępnia zainteresowanym organizacjom dostęp do komputerów, internetu oraz drukarki, skanera i kopiarki.
 10. Za korzystanie z telefonu organizacje obciążone zostaną kosztami według wskazań bilingu.
 11. Organizacje i osoby korzystające z pomieszczeń Centrum są zobowiązane do przestrzegania wewnętrznych przepisów porządkowych i do podporządkowania się zarządzeniom obsługi.
 12. W pomieszczeniach Centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 13. W przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania z pomieszczeń Centrum, Powiat ma prawo niezwłocznie odstąpić od umowy, powiadamiając Użytkownika o tym fakcie na piśmie.
 14. Rejestracja siedziby organizacji w Centrum Aktywności Lokalnej odbywa się za zgodą Zarządu Powiatu Gostyńskiego.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies